Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en bevatten belangrijke informatie voor jou als Klant. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Coblo: De besloten vennootschap Coblo B.V., gevestigd te Vught en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 82727392. 
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Coblo.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Coblo en Klant.
Schriftelijk: communicatie per post, maar ook communicatie per e-mail.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Coblo zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Coblo slechts bindend, indien en voor zover deze door Coblo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen op de website inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2.2. Verzendkosten worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst berekend en weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Coblo kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Coblo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden 
2.4. Coblo is niet aansprakelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldscherminstellingen. Klant is ermee bekend dat de weergegeven kleuren slechts ter illustratie zijn: werkelijke product- en verpakkingskleuren kunnen afwijken. Coblo is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Coblo heeft aanvaard.   
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coblo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door Coblo is ontvangen en de betaling is voldaan, stuurt Coblo de producten zo spoedig mogelijk toe. 
4.2. Coblo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. Indien Coblo de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan verzenden, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
4.4. Coblo raadt Klant aan de geleverde producten direct te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
4.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 
4.6. Coblo is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde product niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Wettelijke bedenktermijn (herroepingsrecht)

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Coblo binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 
5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
– het product heeft ontvangen, of:
– als Klant in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
– Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
5.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou doen. 
5.5. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 
5.6. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door een melding (digitaal) te zenden aan info@coblo.nl. Vermeld in je aanmelding je ordernummer. Coblo bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Vermeld in het retourpakket je ordernummer.

Producten kunnen geretourneerd worden aan: 
Coblo BV
Postbus 2112, 5260 CC Vught
Nederland

5.7. Reeds door Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinding van de Overeenkomst en het retour ontvangen van de producten, worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
5.8. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant en kunnen niet worden verhaald op Coblo.

Artikel 6. Betaling

6.1. Klant dient betalingen aan Coblo volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Coblo is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering, tenzij anders overeengekomen. 
6.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Coblo is gewezen op de te late betaling en Coblo de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Coblo gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze zullen worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor een zakelijke Klant geldt dat Coblo in plaats van voornoemde rekenmethode, in plaats daarvan de daadwerkelijke incassokosten in rekening mag brengen.
6.3. Producten worden altijd geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Zij blijven eigendom van Coblo tot het moment dat de facturen voor de producten door Klant volledig zijn voldaan.
6.4. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting.

Artikel 7. Garantie en conformiteit / waarschuwing bij gebruik

7.1. Coblo bevat kleine onderdelen. Daarmee is er verstikkingsgevaar. Coblo is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Dit speelgoed bevat kleine magneten. Als een onderdeel van een bouwsteen losraakt, gooi de gehele bouwsteen dan onmiddelijk weg. Het inslikken van magneten kan potentieel schadelijk en gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten zijn ingeslikt. Het speelgoed van Coblo is CE-goedgekeurd en voldoet daarmee aan de Europese regels. Dat geven we ook duidelijk aan op onze verpakkingen. Uiteraard moet er wel zorgvuldig en op een juiste wijze mee worden omgegaan. Als Klant is het uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat het speelgoed op een wijze wordt gebruikt zoals normaal en gebruikelijk is. 
7.2. Coblo zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor normaal gebruik en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De producten zijn onderworpen aan kwaliteitscontroles en CE-goedgekeurd. Daarnaast staan de risico’s op alle verpakkingen vermeld. Coblo benadrukt dat de producten niet geschikt zijn voor kinderen onder de drie jaar.
7.3. Indien Klant van mening is dat het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Coblo daarvan in kennis te stellen.
7.4. Indien Coblo de klacht gegrond vindt, worden na overleg met Klant de betreffende producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In het geval dat Coblo niet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst kan voldoen als gevolg van overmacht, zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan Klant. In dat geval wordt de nakoming van de overeenkomst door Coblo opgeschort zo lang als de overmacht duurt.
8.2. Van overmacht is sprake als Coblo na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen als gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Coblo als bij derden, van wie Coblo de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Coblo ontstaan.
8.3. Indien Coblo door de overmacht de bestelling niet binnen één maand na de besteldatum kan verzenden, zijn zowel Klant als Coblo gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. In het geval dat gedeeltelijke levering wel mogelijk is, zal Coblo daartoe overgaan.

Artikel 9. Reviews

9.1 Reviews tonen ervaringen van klanten over het product dat ze hebben aangeschaft, om het maken van een aankoopbeslissing voor andere klanten te vereenvoudigen. De reviews worden in chronologische volgorde gesorteerd, zodat je altijd de meest recente beoordelingen te zien krijgt.

9.2 Alle reviews die je op onze website leest, zijn echte, persoonlijke reviews van klanten die in het verleden een product van Coblo hebben gekocht.

9.3 Je gaat ermee akkoord dat je enkele dagen na het kopen van een Coblo product via onze website, een email ontvangt met de vraag om een review achter te laten.

9.4 Door een review achter te laten, verklaar je het volgende:

  • je bent de auteur en doet vrijwillig afstand van alle ‘intellectuele eigendomsrechten’ in verband met deze inhoud.
  • De inhoud is accuraat en waarheidsgetrouw
  • De inhoud is vrij van ongepast taalgebruik, is niet misleidend en maakt geen inbreuk op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of privacyrechten van een derde partij.
  • De inhoud is niet lasterlijk, opruiend of discriminerend.
  • De inhoud is niet tegen betaling of andere vergoeding via een derde partij

9.5 Je gaat ermee akkoord dat je Coblo een onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht verleent om de inhoud te gebruiken, kopiëren, in zijn geheel te verwijderen, te publiceren, te vertalen en/of op te nemen in enige vorm, media of technologie.

9.6 Coblo keurt reviews af wanneer er contactinformatie, zoals adressen en telefoonnummers, in de review staan of wanneer er verwijzingen naar andere websites in staan.

9.7 Reviews zullen door ons alleen worden gewijzigd of verwijderd op vraag van de klant. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@coblo.nl

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Coblo, dan kan hij bij Coblo per schriftelijk een klacht indienen.
10.2. Coblo geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Coblo binnen de genoemde termijn de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Als het gaat om een klacht op het gebied van privacy, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Coblo gevestigd is. 
11.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
11.4. Voor een uitleg over de manier waarop Coblo persoonsgegevens verwerkt, wordt verwezen naar onze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op. 
Coblo BV
Postbus 2112
5260 CC Vught   
e-mail: info@coblo.nl  
KvK-nummer: 82727392